നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെല്ലാമാണ് വോട്ടവകാശമുള്ളത്?? ഇവിടെ പരിശോധിക്കാം 👆👆

ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വാർഡിന്റെ പേര് നൽകിയാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെല്ലാം വോട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റും….*
http://lsgelection.kerala.gov.in/public/search/voterlist