കുവൈത്തിലെ ദുരിത ജീവിതത്തിന് വിട. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറ്റെടുത്ത യുവതികൾ ഉടൻ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങും