ഫർവാനിയ – അവെന്യൂസ് യാത്രക്കിടയിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശിയുടെ പാസ്‌പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. കണ്ട് കിട്ടുന്നവർ 67645797 എന്ന ഈ നമ്പറിൽ അറിയിക്കുക

ഫർവാനിയ – അവെന്യൂസ് യാത്രക്കിടയിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശി അഫ്സലിന്റെ  പാസ്‌പോർട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു. കണ്ട് കിട്ടുന്നവർ 67645797 എന്ന  ഈ നമ്പറിൽ അറിയിക്കുക