കുവൈത്ത് ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ സമ്പന്ന രാജ്യം: ആളോഹരി വരുമാനം 72000 ഡോളർ

കുവൈത്ത് സിറ്റി: ലോകത്തിലെ സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കുവൈത്തിന് അഞ്ചാം സ്ഥാനം. കളറാഡോണിന്റെ   പഠനത്തിലാണ് കുവൈത്തിനെ സമ്പന്നരാജ്യങ്ങളിൽ അഞ്ചാമതായി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ കുവൈത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനമാണുള്ളത്.72000 ഡോളറാണ് കുവൈത്തിന്റെ ആളോഹരി വരുമാനം. സമ്പത്തിൽ ലോകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ള ഖത്തറിന്റെ ആളോഹരി വരുമാനം 1,16790 ഡോളറാണ്. ആളോഹരിവരുമാനം 67 750 ഡോളറുള്ള യുഎഇ ലോകത്തെ ഏഴാമതും ഗൾഫ് മേഖലയിൽ മൂന്നാമതുമാണ്. സമ്പത്തിൽ സൗദി ലോകത്ത് പതിനാലാമതും ഗൾഫിൽ നാലാമതുമാണ്.67750 ഡോളറാണ് സൗദിയുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം. എണ്ണയിൽ നിന്നുള്ള ഉയർന്ന വരുമാനവും ജനസംഖ്യയുടെ  കുറവുമാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം ഉയരാനുള്ള പ്രധാനകാരണം.