300-350 കെ ഡി സാലറി :കുവൈത്തിലെ പ്രമുഖ ടൈപ്പിംഗ് സെന്ററിലേക്ക് ജീവനക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട്

സാൽമിയയിൽ പുതുതായി ആരംഭിക്കുന്ന ടൈപ്പിംഗ് സെന്ററിലേക് അറബി ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകളിൽ പരിജ്ഞാനമുള്ള പരിചയസമ്പന്നരായ ടൈപ്പിസ്റ്റുകളെ ആവശ്യമുണ്ട്.

സാലറി :300-350 KD

Contact :66120804