കുവൈത്തിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയിലേക്ക് ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട്

കുവൈത്ത്  സിറ്റി

പ്രമുഖഇലെക്ട്രിക്കൽ കമ്പനിയിലേക് ഡ്രൈവറെ ആവശ്യമുണ്ട് (10 hours duty)

(food & accommodation available) attractive salary
ഏത് വിസക്കാരെയും പരിഗണിക്കും Contact: 66889000,50218000