കുവൈത്തിൽ ഇന്ത്യൻ എംബസി കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയ കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റ് പുറത്ത് വിട്ടു

കുവൈത്ത്‌ സിറ്റി : കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി കരിമ്പട്ടികയിൽ പെടുത്തിയ കുവൈത്തിലെ സ്ഥാപനങ്ങളും നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന റിക്രൂട്ടിംഗ്‌ ഏജൻസികളുടെയും പേരു വിവരങ്ങൾ.ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി തൊഴിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് കുവൈത്തിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക്‌ മുന്നറിയിപ്പ്‌ നൽകി…

ലിസ്റ്റ് ചുവടെ

Ahmad Ghuloum Redha Ashkanani Co. For Gen. Trasding & Contracting W.l.l.
Al Bahar Medical Services Co
Al Futooh International Gen. Trad. & Cont. Group
Al Layali Cargo Transport Co.
Al Manar Factory For Production And Packaging Of Black And White Cement
Al Mishal Centre For Cloaks
Al Mishal Co./abaya & Bishoot Workshop Center
Al Reaya Company For Building & Cities Cleaning Contracting
Al Thaqeb Trading Co./al Thaqib Chocolate Co.
Al-raqeeb General Building Contracting Co.wll
Arab Centre For Commercial & Real Estate Company
Bayan National Construction And Contracting Company
Bin Hamza General Trading & Contracting Co./al-sabaeal Al-alamia for the repair of Jewellery & Silver
Crystal House General Trading Co
Enasco General Trading And Contracting Company W.l.l.
Fahad Al Salem Sons @ Partners General Trading & Cont. Co.
General Trading
General Trading Company (Gtc)
Hameed Mazyad Ali Aladwani
Kharafi National Ksc
Kharafi National Ksc (Closed )
Kuwait Al-soqoor Security & Protection
M/s Al Abraq Trading Company
M/s Al Ateeqi Company
M/s Al Blassem General Trading & Contracting Company
M/s Al Essa Medical & Scientific Equipment Co.
M/s Al Kahla Goods Transport Est.
M/s Al Masa Center Laundary Co.
M/s Al Mudeer Transport Company
M/s Al Musthashar United General Trading & Contracting Company
M/s Al Saqlawi International Company
M/s Al Taan General Trading & Contracting Company & Its Associate M/s Man Tech Services
M/s Al Welaya Travel & Tourism
M/s Al-abraj Cleaning & Contracting Company & its owner Shri Shaker M. Hassan
M/s Al-abraj Cleaning Building & Cities Contracting Company
M/s Al-amer Electrical Company Limited
M/s Al-hazem Car Est.
M/s Al-khandak Security Company
M/s Al-ruwad United General Trading & Contracting Company
M/s Al-sabah Furniture
M/s Aqueela Foodstuff Company
M/s Ashi General Trading & Contracting Company
M/s Azad Arabian General Trading & Contracting Company
M/s Badar Naser Haji Shhran Al Tandamak
M/s Baith Al Akhwat General Trading
M/s Basco International Co. General And Contracting
M/s Bronzia Projects General Trading And Contracting Co
M/s Care Services (M/s Al Raaya Company For Builders & Cities Cleaning Contracting)
M/s Dr. Talal S.F. Al-Ali Clinic
M/s Elite Universal Group General Trading & Contracting Company
M/s First Kuwaiti General Trading Co.
M/s First Land Trading & Contracting Company
M/s First Projects General Trading & Contracting Company
M/s Gents Master Hand Tailors
M/s Gersen General Trading & Contracting Company
M/s Ghazwan Trading & Contracting Company
M/s Gulf Car Rental Company
M/s International City Corp Company For General Trading & Contracting
M/s Jowhara Dorain General Trading And Contracting Co.
M/s Kuwait Industrial Refinery Maintenance And Engineering Company (Kremenco)
M/s London Group of Medical Services
M/s Martyar Al Asrar Al Qabandi Bilingual School
M/s Mashal Lilubi Wal Bashoot
M/s Naser Golden General Trading And Contracting Group
M/s National Contracting Company
M/s National Ready Mix Concrete Company
M/s Saad Mashood
M/s Saad Mutlak Dakhnan For Home Care Services Company
M/s Sabah International Group General Trading And Contracting
M/s Safeer Al Nida Co.
M/s Sahraâs Al-roala General Trading & Contracting Company
M/s Wael Al Nusif Trading Co.
M/s Wataniya Opticals Company
M/s World Of Design Company
M/s. Abdulla Yousef Al Radwan Gen. Trad. & Cont. Co. W.l.l.
M/s. Advanced Technology Company(Atc)
M/s. Al Ahlia General Trading And Contracting Co.
M/s. Al Alamiyah For Manufactuiring Tempered Glass Co.w.l.l
M/s. Hytham Restaurant
M/s. Lobster Lake Restuarant
M/s. Oxygen Hard Line Co.
M/s. Quds Al Ahliya Co. General Trading
M/s. Sakeena Book Stall/Sakina International General Trading Co.
M/s. Speed United Gen. Trad. & Cont. Co.
M/s. Swiss Medical Services
Nest Logistics Services Company W.l.l
Rawnaq United General Trading & Contracting Co. / Taiyaba Kitchens from Steel Fabrication
Sabic Global Factory Aluminium Fabrication
Sks Group Gen. Trad. And Contracting Co. W.l.l
Tareq Co. W.l.l
Tgm Engineering Co. Al Mishal Centre For
Uni Sign Advertising Co
List of Indian Embassy Recruiting Agencies to Avoid

1 M/s. IQ Educational Academy, Chennai

2 M/s. S.G. Travel Agency Pvt. Ltd, Mumbai.

3 M/s. Kapoor K.L. Enterprises-Manpower Consultant

4 M/s. S.F. international Pvt.Ltd, Delhi

5 M/s.N.D. Enterprises, New Delhi

6 M/s. Aaina Travels Enterprises, Mumbai

7 M/s. Sara Overseas Pvt. Ltd, New Delhi

8 M/s. U. S. International, New Delhi.

9 M/s. Saba International Tour & Travel, Delhi.

10 V. MEX Consultant Services, New Delhi.

11 M/s. Star Enterprises, Patna.

12 M/s. SMP Service, UP.

13 M/s. Amazing Enterprise, Mumbai.

14 M/s. Java International, New Delhi.

15 M/s. Star International, New Delhi

16 M/s. Settle International, Zirakpur…….
17 M/s. Global Services, Mumbai

18 M/s. International HR Consultant