പ്ലംബിംഗ് വർക്കേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

പ്ലംബിംഗ് വർക്കേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

ഫർവാനിയ, ഖൈത്താൻ, ജഹ്‌റ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലെ  പ്ലംബിംഗ് വർക്കേഴ്സിനെ ആവശ്യമുണ്ട്.
contact: 99059102