രണ്ടില ചിഹ്‌നം ജോസ്. കെ. മാണി വിഭാഗത്തിന് നൽകിയതിൽ സ്റ്റേ

രണ്ടില ചിഹ്‌നം ജോസ്. കെ. മാണി വിഭാഗത്തിന് നൽകിയതിൽ സ്റ്റേ
തിരിഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിനെ ഹൈ കോടതിയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തത്
 
നടപടി പി. ജെ ജോസഫിന്റെ ഹർജിയിൽ