കുവൈത്തിൽ 3 മാസത്തിനിടെ താമസരേഖ റദ്ധ്‌ ചെയ്ത്‌ നാട്ടിലേക്ക്‌ മടങ്ങിയത് 83,000 വിദേശികൾ

കുവൈത്തിൽ കഴിഞ്ഞ 3 മാസത്തിനിടെ താമസരേഖ റദ്ധ്‌ ചെയ്ത്‌ നാട്ടിലേക്ക്‌ മടങ്ങിത് 83,000 വിദേശികളെന്നു റിപ്പോർട്ട്. 2020 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെയുള്ള കാലയളവിലാണു ഇതെന്ന് മാനവ ശേഷി സമിതി വ്യക്തമാക്കുന്നു.സർക്കാർ മേഖലയിലെ വിദേശി ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും ഈ കാലയളവിൽ കുറവുണ്ടായി.വിവിധ സർക്കാർ പദ്ധതികളിലെ 2144 തൊഴിലാളികളുടെയും ഈ കാലയളവിൽ താമസരേഖ റദ്ധ്‌ ചെയ്തു. സർക്കാർ, മെഖലയിൽ ഏറ്റവും അധികം വിദേശി ജീവനക്കാർ ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയങ്ങളിലാണു ജോലി ചെയ്യുന്നത്‌.അർദ്ധ സർക്കാർ മേഖലയിൽ കുവൈത്ത്‌ എയർ വെയ്സ്‌,കുവൈത്ത്‌ ഫ്ലൊർ മിൽ, പൊതു ഗതാഗതം എന്നിവിടങ്ങളിലാണു.വിദേശികളായ സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ 65 ശതമാനവും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും, അധ്യാപകരുമാണു. ഗാർഹിക മേഖലയിലും ഈ കാലയളവിൽ 7385 തൊഴിലാളികൾ താമസരേഖ അവസാനിപ്പിച്ചു രാജ്യം വിട്ടതായും സ്ഥിതി വിവര കണക്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.