കുവൈത്തിൽ പുതിയ തൊഴിൽ വിസ നേടാൻ മന്ത്രി സഭയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാകും

കുവൈത്തിൽ പുതിയ തൊഴിൽ വിസ ലഭിക്കുന്നതിനു ഇനി മന്ത്രി സഭയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാകും.മാനവ ശേഷി സമിതി അധികൃതരാണു ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത്‌. ഇത്‌ പ്രകാരം രാജ്യത്ത്‌ ജോലി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനു മന്ത്രി സഭയുടെ അനുമതി ആവശ്യമാകും. മാനവ വിഭവ ശേഷി സമിതി പുറത്തിറക്കിയ ഏറ്റവും പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമുകളിലൂടെ വർക്ക് പെർമിറ്റിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥ മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരമാണെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. അപേക്ഷകൾ മന്ത്രിസഭയിലെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുമായി ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടായിരിക്കും പുതിയ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടു വരുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകുക.വിസ കച്ചവടം തടയുന്നത്‌ ലക്ഷ്യമാക്കി കൊണ്ടാണു പുതിയ തീരുമാനം എന്നാണു സൂചന.തീരുമാനം നടപ്പിലാകുന്നതോടെ കുവൈത്തിലേക്ക്‌ പുതിയ തൊഴിൽ വിസ ലഭിക്കുന്നത്‌ ഏറെ പ്രയാസമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്‌.