വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ച കുവൈത് പ്രവാസികൾക്കായി ഇന്ത്യൻ എംബസി രെജിസ്ട്രേഷൻ ഡ്രൈവ് ആരംഭിച്ചു

kuwait_vartha

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയ കുവൈത്ത്‌ പ്രവാസികൾക്കായി ഇന്ത്യൻ എംബസി റെജിസ്ട്രേഷൻ ഡ്രൈവ്‌ ആരംഭിച്ചു. ഈ ലിങ്കിലൂടെയാണ് റെജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തേണ്ടത്‌.  https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FZgRpFBTFV5V24Vqb8%3Ffbclid%3DIwAR2wzFyCLbyoMqDKGh0xJESizrXRlniyCTW4-pQvU__sWRkxXdL6FLVuMk0&h=AT1YM1u2Pn7fZoczlqwkUBJWVRfFA1KF0wkBTZYF8HWa6upxsXHfdPWBdFUt-S-cgBmY-ZRt8DhYj4tTlJc9nFZQ_bNXl810x90_p3yeQYe0Psj1W75-45KEZSVRAXR989SSuj4Mv_lNJ5-piCQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1mnXeZwCPIhKYcZe04fkqdVpBEQjVCFmdKSDCQ6yNulHtZ5jb5TWX9HecVMgva8CewyLtmH34u0Ru0fLCnXaE7VjiyNIsrpqhkxFnzWpgGWZR93dlW7py9Ls57kgSu8bc5gvrQVeHegOQQJdss0roJliSvgy5Luc8HZqez-j01pjY