കുവൈത്ത് സിറ്റി : കുവൈത്ത് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നുള്ള ലാബ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടുകളും എക്സ് റേ റിപ്പോർട്ടുകളും ഇനി മുതൽ സഹേൽ ആപ്പിലൂടെ ലഭ്യമാകും. ഇത് വഴി രോഗികൾക്ക് ആശുപത്രികളിലോ ക്ലിനിക്കുകളിലോ പോകാതെ തന്നെ പരിശോധന ഫലം സഹേൽ ആപ്പ് വഴി ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാകും.

രാജ്യത്തെ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ വൽക്കരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സാഹൽ ആപ്പ് സ്ഥാപിച്ചത്. നിലവിൽ വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി സേവനങ്ങളാണ് സഹേൽ ആപ്പ് വഴി ലഭ്യമാകുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!