കുവൈറ്റ്: പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ സ്‌കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കെആർസിഎസ് പാവപ്പെട്ടവരും താഴ്ന്ന വരുമാനക്കാരുമായ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്‌കൂൾ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. “ഒരു സമൂഹമെന്ന നിലയിൽ, അത്തരം കുടുംബങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ഭാരം ലഘൂകരിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിരിക്കണം,” കെആർസിഎസ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് മീഡിയ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഖാലിദ് അൽ സെയ്ദ് പറഞ്ഞു. മാനുഷിക സംരംഭത്തിന് സമൂഹത്തെ സഹായിക്കുന്നതിന് ദാതാക്കളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംഭാവനകളെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള സ്കൂൾ ഫീസും കെആർസിഎസ് നൽകും.

error: Content is protected !!