കുവൈറ്റ്: കുവൈറ്റ് അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചു.

എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലും ഒന്നാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ ആരംഭിച്ചതും സ്‌കൂളുകൾ അടയ്ക്കുന്ന സ്‌പ്രിംഗ് ബ്രേക്കിനോട് അടുക്കുന്നതുമാണ് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ കാരണം. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 2022/23 അധ്യയന വർഷത്തിലെ രണ്ടാം സെമസ്റ്ററിൽ അധ്യാപകർക്കായി ഒരു ഷെഡ്യൂൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, 2022-2023 പുതിയ സ്‌കോളസ്റ്റിക് വർഷത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്, സീസൺ വലിയ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ കടന്നുപോകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ശുചിത്വപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്ലാസുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശുചീകരണത്തിനായി ചില തൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കുകയും സ്കൂളുകളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു, കരാർ കമ്പനികൾ ടെൻഡറുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൂപ്പർവൈസറി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

error: Content is protected !!