കുവൈറ്റ്: പൊതുമേഖലാ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ വാർഷിക ലീവ് ബാലൻസിനു പകരമായി പണം സ്വീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളിൽ സിവിൽ സർവീസ് കൗൺസിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി. പുതിയ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഒരു അപേക്ഷകന് പ്രതിവർഷം ഒരു അപേക്ഷ മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ, അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിലവിലെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതിന് ശേഷം രണ്ട് വർഷം മാത്രം. അച്ചടക്ക നടപടികൾ നേരിടുന്ന ജീവനക്കാർ അപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അയോഗ്യനാണെന്നും കൗൺസിൽ അറിയിച്ചു.

error: Content is protected !!