സ്വദേശിവത്കരണം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ച് കുവൈറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി

nationalisation

കുവൈറ്റ് സിറ്റി: കുവൈറ്റിലെ കുവൈറ്റികളല്ലാത്ത ജീവനക്കാരെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കണമെന്ന സിവിൽ സർവീസ് ബ്യൂറോയുടെ ആവശ്യത്തെത്തുടർന്ന് അക്കാദമിക് കെട്ടിടത്തിലെ കുവൈറ്റ് വൽക്കരണം 4 വർഷത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ കുവൈറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചു.

അതേസമയം കുവൈറ്റൈസേഷൻ മാറ്റിവെക്കാനുള്ള തീരുമാനം ബ്യൂറോയെ ഔദ്യോഗിക കത്ത് മുഖേന അറിയിക്കണമെന്ന് സിവിൽ സർവീസ് ബ്യൂറോ സർവകലാശാലയെ വാക്കാൽ അറിയിച്ചതായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കുവൈറ്റൈസേഷൻ മാറ്റിവയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയുടെ താൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തിയും സർവകലാശാലയിൽ സ്വീകാര്യമായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയ നടത്തുന്നതിനും സർവകലാശാല നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയാണെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വ്യക്തമാക്കി.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!